Trang chủ > Công tác sinh viên > Sinh viên đang học

Sinh viên đang học

Câu hỏi viết thu hoạch Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

 

 

 

 

 

CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH
Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới K42B

 

Câu 1. Phân tích làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam?

Câu 2. Phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định hiện nay? Liên hệ với trách nhiệm của người đảng viên trong tình hình hiện nay?

Câu 3. Trình bày thành tựu nổi bật của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong lãnh đạo công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn 1996 đến nay.

Lưu ý:

Bài thu hoạch viết bằng tay trên khổ giấy A4, tối thiểu 6 trangBìa màu xanh (theo mẫu). Cá nhân ký và ghi rõ họ tên ở cuối bài làm.

Đảng viên nộp bài về về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 22/5/2019.                                               

 

Nơi nhận:

- Chi ủy các chi bộ (để thực hiện);

- Đảng viên mới (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

TS. Vũ Ngọc Huyên


SỰ KIỆN NỔI BẬT