Trang chủ > Công tác sinh viên > Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Quyết định cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ 2 năm 2018-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1948/QĐ-HVN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập

cho sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ 2 năm 2018-2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho 5 sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Danh sách sinh viên, số tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập được ghi trong bản danh sách kèm theo (https://bitly.vn/474q).

Điều 2. Tổng số tiền học bổng và hỗ trợ chi phí học tập: 30.300.000 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi triệu ba trăm nghìn đồng chẵn./.)

Điều 3. Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&CTSV, Tmduc(3)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường


SỰ KIỆN NỔI BẬT