Trang chủ > Công tác sinh viên > Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Quyết định Miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1949/QĐ-HVN

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

                                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn học phí cho 337 sinh viên, giảm 70% học phí cho 432 sinh viên, giảm 50% học phí cho 6 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2018–2019 (Có danh sách https://bitly.vn/474j).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&CTSV, Tmduc(3)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường


SỰ KIỆN NỔI BẬT