Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ

Quyết định về việc công nhận học bổng KOVA cho sinh viên năm học 2017 - 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 4374 /QĐ-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học bổng KOVA cho sinh viên năm học 2017 - 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

          Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

          Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

          Căn cứ Thông báo số 03/CV-GTKV/2017 về kết quả giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017 của Ủy ban giải thưởng KOVA, tập đoàn Sơn KOVA cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2017-2018; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.  Công nhận học bổng KOVA của Ủy ban giải thưởng KOVA, tập đoàn Sơn KOVA cho 06 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2017-2018 hạng mục Nghị Lực. Danh sách sinh viên nhận học bổng được ghi trong bản danh sách kèm theo.

          Mỗi suất học bổng trị giá:  8.000.000 đồng   (Tám triệu đồng chẵn).

          Tổng số tiền học bổng:     48.000.000 đồng   (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

          Điều 2.  Các ông Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác Sinh viên, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT, CTCT&CTSV.

KT.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Tất Cảnh


SỰ KIỆN NỔI BẬT