Trang chủ > Công tác sinh viên > Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

THÔNG BÁO V/v cập nhật thông tin làm bảo hiểm y tế sinh viên năm 2018

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

________________

Số: 35/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v cập nhật thông tin làm bảo hiểm y tế sinh viên năm 2018

 

Căn cứ Công văn số 1820/BHXH-QLT ngày 25/07/2017 của Bảo hiểm Thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 2573/UBND-BHXH ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT;

Để chuẩn bị dữ liệu thông tin để cấp BHYT năm 2018 cho sinh viên, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho toàn bộ sinh viên của Khoa nhập thông tin cá nhân và thông tin hộ gia đình tại đường link: https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhhssv (Hướng dẫn điền thông tin Ban CTCT&CTSV cập nhật trong file đính kèm).

Thời gian thực hiện cập nhật: từ ngày 17/11/2017 đến 17h ngày 04/12/2017.

Nếu sinh viên không cung cấp đủ thông tin, BHXH huyện Gia Lâm sẽ không thể cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2018.

Nơi nhận:

-Các Khoa;

-Lưu: CTCT&CTSV.

   

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT