Trang chủ > Công tác sinh viên > Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

THÔNG BÁO V/v Khám sức khỏe đợt cuối cho sinh viên đại học khóa 62

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ 

________

Số: 124/TB-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v  Khám sức khỏe đợt cuối cho sinh viên đại học khóa 62 

Kính gửi: Ban cán sự các lớp khóa 62

Thực hiện công văn số 994/HVN-QLĐT ngày 24/8/2017 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc chuẩn bị và đón tiếp sinh viên khóa 62.

Trạm Y tế đã tổ chức khám sức khỏe đợt 1 cho sinh viên khóa 62 theo lịch của Học viện (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017).

Hiện nay, còn một số sinh viên đã hoàn thành thủ tục nhập học và đang học tại Học viện nhưng chưa được khám sức khỏe. Để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên trong quá trình học tập, Trạm Y tế đề nghị ban cán sự các lớp triển khai Thông báo này đến các sinh viên chưa được khám sức khỏe trong đợt 1(Có danh sách kèm theo) và đôn đốc các bạn đến khám sức khỏe đầy đủ theo đúng quy định của Học viện.

+ Thời gian: Thứ 4, ngày 15 tháng 11 năm 2017

                    Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

                    Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00

+ Địa điểm: Trạm Y tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trạm Y tế yêu cầu cán sự các lớp và những sinh viên có tên trong danh sách chưa khám sức khỏe thực hiện tốt thông báo này.

* Chú ý: Khi đi khám mang theo 01 ảnh chân dung cỡ 3 x 4cm

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu YT.

TRƯỞNG TRẠM

Đã ký

BsCK1. Vũ Văn Cường

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT