Trang chủ > Công tác sinh viên > Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

Thu minh chứng thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 đối với sinh viên K62

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

_________________

Số:25/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v thu minh chứng thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 đối với sinh viên K62

 

Căn cứ Công văn số 1820/BHXH-QLT ngày 25/07/2017 của Bảo hiểm Thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018;

Để triển khai công tác BHYT năm học 2017-2018, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo cho những sinh viên K62 đã có thẻ BHYT theo gia đình hoặc thẻ BHYT diện chính sách được nhà nước cấp còn hạn thẻ đến 31/12/2017 hoặc đến năm 2018 nộp minh chứng tại Văn phòng Khoa từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 20/9/2017. Minh chứng gồm:

-    Thẻ BHYT photo (không cần công chứng) có hạn thẻ đến 31/12/2017 hoặc đến năm 2018.

-    Giấy báo trúng tuyển và nhập học vào Học viện (bản photo không cần công chứng).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho các lớp sinh viên K62 và thu minh chứng thẻ BHYT, tổng hợp danh sách theo mẫu và gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Nơi nhận:

-Các Khoa; Trạm Y tế

-Lưu CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải


SỰ KIỆN NỔI BẬT