Trang chủ > Học bổng - Du học > Trao đổi sinh viên

Trao đổi sinh viên

Trao đổi sinh viên 2019 - ĐH Yamaguchi, Nhật Bản

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 11/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Trao đổi sinh viên 2019 - ĐH Yamaguchi, Nhật Bản

Đại học Yamaguchi, Nhật Bản thông báo tuyển sinh sinh viên trao đổi quốc tế năm 2019.

Danh sách khoa và trường đào tạo sau đại học:

·    Đại học:
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english/academics/undergraduate.html

·    Sau đại học:
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english/admissions/postgraduate.html

Học phần trao đổi:

·    Học phần tại Phân hiệu Yoshida:

- Dành cho sinh viên đạt JLPT N2 trở lên  (điểm J-CAT 201 trở lên): http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/recruitment/2019F/N2orHigher
- Dành cho sinh viên không đạt JLPT N2 (điểm J-CAT 1 ~ 200)
http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/recruitment/2019F/WithoutN2
- Sinh viên có thể nhập học bất kỳ khoa nào theo danh mục học phần “Courses Open to Exchange Students without JLPT N2”

·    Học phần tại Phân hiệu Tokiwa:
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/
- Một vài học phần gồm viết khóa luận và thí nghiệm thực hành không mở;

- Tất cả học phần ở Trường đào tạo Sau đại học về Quản lý công nghệ và Đổi mới được giảng dạy bằng tiếng Anh.

·    Học phần tại Phân hiệu Kogushi:
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/

·    Lớp học Nhật ngữ:

http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/recruitment/2019F/Japanese&JapaneseStudies

Tài liệu hướng dẫn đăng ký và dự tuyển: Tham khảo tại YU Fact Sheet

http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/recruitment/2019F/2019F&2020SFACTSHEET
<http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/recruitment/2019F/2019F&2020SFACTSHEET.pdf>

Thời hạn dự tuyển: Đề cử và dự tuyển trực tuyến.

·    Kỳ học thu 2019 (tháng 10)
- Thời gian đăng ký: 15/3 - 30/4/2019

- Thời gian dự tuyển: 15/4 - 15/5/2019

·    Kỳ học xuân 2020 Spring (tháng 4) 
- Thời gian đăng ký: 15/9 - 31/10/2019
- Thời gian dự tuyển: 15/10 - 15/11/2019

Liên hệ giải đáp thông tin: Ứng viên liên hệ Yayoi TAMURA (Ms.)
International Student Support Office, Yamaguchi University, 1677-1 Yoshida, Yamaguchi
753-8511, JAPAN, Email:exchange@yamaguchi-u.ac.jp, TEL: +81-83-933-5983, FAX: +81-83-933-5988 và gửi bản scan hồ sơ đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228 Nhà Hành chính, ĐT: 02462617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Tín chỉ công nhận tương đương và quy trình thực hiện của Học việnKèm theo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên


SỰ KIỆN NỔI BẬT