Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ

Xét cấp học bổng C.P Việt Nam năm học 2017-2018

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

 ________________

Số: 05 /TB-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng C.P Việt Nam

năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 1năm 2018

THÔNG BÁO

V/v xét cp hc bng C.P Việt Nam năm học 2017-2018

Căn cứ Biên bản tài trợ cho giáo dục ngày 14/11/2017 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam về việc cấp 30 suất học bổng năm học 2017-2018 cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn), Ban CTCT&CTSV đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa Thú Y; Khoa Chăn nuôi; Khoa Công nghệ thực phẩm; Đoàn thanh niên Học viện; CLB, Đội nhóm trực thuộc các đơn vị Học viện thông báo cho sinh viên và lập danh sách sinh viên nhận học bổng. Nội dung cụ thể như sau:  

* Đối tượng nhận học bổng C.P Việt Nam:

-    Là sinh viên khoa Thú Y, Chăn nuôi, Công nghệ thực phẩm.

-    Sinh viên có kết quả học tập kỳ I năm học 2017-2018 đạt loại Khá trở lên.

-    Sinh viên tích cực tham gia hoạt động phong trào thanh niên sinh viên, nghiên cứu khoa học.

-    Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ưu tiên).

* Hồ sơ bao gồm:

-    Đơn xin Học bổng (theo mẫu đơn đính kèm);

-    01 Bảng điểm học kỳ I năm học 2017-2018;

-    Giấy xác nhận của địa phương về điều kiện hoàn cảnh gia đình (nếu có);

-    01 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;

-    01 Photo Chứng minh thư nhân dân, 01 Photo thẻ sinh viên;

-    Bản photo Giấy khen (nếu có).

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Quý đơn vị căn cứ kết quả học tập và rèn luyện, hoạt động của sinh viên để xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nêu trên theo số lượng phân bổ như sau:

-    Khoa Thú Y: 8 suất

-    Khoa Chăn nuôi: 8 suất

-    Khoa Công nghệ thực phẩm: 8 suất

-    Đoàn thanh niên Học viện: 2 suất

-    CLB, Đội nhóm trực thuộc các đơn vị Học viện: 4 suất.

Quý đơn vị vui lòng lập Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng C.P Việt Nam theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 22/02/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT&CTSV, Tthnga(2).

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT