Truy cập nội dung luôn

Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ

Xét cấp học bổng “Tiêu Vĩnh Ngọc” hỗ trợ Sinh viên khuyết tật vượt khó năm học 2017-2018

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

 

Số: 29 /TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v xét cp hc bng Tiêu Vĩnh Ngc h tr

Sinh viên khuyết tật vượt khó năm hc 2017-2018

Học bổng “Tiêu Vĩnh Ngọc” tài trợ cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam kể từ năm 2011-2012. Năm học 2017-2018, học bổng “Tiêu Vĩnh Ngọc” tiếp tục tài trợ cho 05 sinh viên của Học viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 6.000.000 đồng/sinh viên/năm. Học bổng sẽ được duy trì cho đến khi sinh viên tốt nghiệp ra trường nếu các em vẫn duy trì được kết quả học tập, rèn luyện theo tiêu chí nhận học bổng. Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2016-2017 và căn cứ tiêu chí cấp học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc, Ban CTCT&CTSV thông báo tới toàn thể sinh viên nộp hồ sơ xét cấp học bổng “Tiêu Vĩnh Ngọc” để xét chọn 03 sinh viên (thay thế 03 sinh viên đã tốt nghiệp ra trường).

* Đối tượng nhận học bổng “Tiêu Vĩnh Ngọc”:

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Sinh viên khuyết tật (Ưu tiên).

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2016-2017 đạt loại Khá trở lên.

* Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin Học bổng (Mẫu 01);

- 01 Bảng điểm năm học 2016-2017;

- 01 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (xin xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Photo Chứng minh thư nhân dân, 01 Photo thẻ sinh viên;

- Giấy xác nhận của địa phương về điều kiện hoàn cảnh gia đình, đối tượng ưu tiên (nếu có);

Sinh viên chuẩn bị Hồ sơ gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 03/11/2017. Kết quả Học bổng dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày 17/11/2017 trên website Học viện.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: P101, Nhà hành chính         SĐT: 024.6261.7528

  

Nơi nhận:

- Các Khoa, ĐTN, HSV;

- Lưu: CTCT&CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

Nguyễn Thanh Hải


SỰ KIỆN NỔI BẬT