Trang chủ > Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Văn phòng

62.617.542

Trưởng Ban: TS. Vũ Ngọc Huyên

62.617.570

Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Tất Thắng

62.617.503

Phó trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

62.617.528

Bộ phận chế độ chính sách

62.617.528

Bộ phận hộ khẩu + hội trường

62.617.602

Bộ phận trang âm + tuyên truyền

62.617.542

Bộ phận lưu trữ hồ sơ

62.617.542

 

TT

Họ và tên

Phụ trách

Chức vụ

ĐTDĐ

E-mail

1

Vũ Ngọc Huyên

CTCT&CTSV

Trưởng Ban

0912.462.xxx

vnhuyen@vnua.edu.vn

2

Nguyễn Thanh Hải

CTCT&CTSV

P. Trưởng Ban

0912.474.xxx

nthaicnsh@vnua.edu.vn

3

Nguyễn Tất Thắng

CTCT&CTSV

P. Trưởng Ban

0978.056.xxx

nguyentatthang@vnua.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Ánh

Quân sự

CVC

0983.766.738

nnanh@vnua.edu.vn

5

Đỗ Xuân Thấm

Hộ khẩu

CVC

0936.806.802

dxtham@vnua.edu.vn

6

Dương Chí Dũng

Chế độ chính sách

CVC

0912.474.015

dcdung@vnua.edu.vn

7

Trần Minh Đức

Chế độ chính sách

Chuyên viên

0932.001.000

tmduc@vnua.edu.vn

8

Nguyễn Thái Sơn

Hồ sơ

Chuyên viên

0912.723.779

nguyensonctct@gmail.com

9

Nguyễn Phương Liên

Văn phòng, Tuyên truyền

Cán sự

0902.088.920

nplien@vnua.edu.vn

10

Trương Tạ Hằng Nga

Quảng bá tuyển sinh, học bổng tài trợ

Chuyên viên

0932.362.925

tthnga@vnua.edu.vn

11

Dương Thị Nhung

Bộ phận 1 cửa

Chuyên viên

01643.580.730

dtnhung@vnua.edu.vn

12

Nguyễn Năng Bình

Trang thiết bị

Kỹ thuật viên

0972.312.089

 

13

Tôn Nữ Tuyết Lan

Hội trường

Cán sự

0902.026.098

lana1602@vnua.edu.vn

14

Nguyễn Xuân Hạnh

VPĐU

Chuyên viên

0979.784.968

nxhanh@vnua.edu.vn

15

Vũ Thị Thanh Huyền

VPĐU

Chuyên viên

0936.468.956

vtthuyen@vnua.edu.vn

16

Mai Thị Thanh Tuyền

VPCĐ

Chuyên viên

0912.670.955

mtttuyen@vnua.edu.vn

17

Trần Thị Phương Lan

VPĐTN

Chuyên viên

0978.371.525

ttplan@vnua.edu.vn

18

Hà Mạnh Hiếu

VPĐTN

Chuyên viên

0986.753.808

hieuctct@vnua.edu.vn

19

Kiều Thanh Mai

TVVL&HTSV

Chuyên viên

 

ktmai@vnua.edu.vn

20

Bùi Đạo Tĩnh

TVVL&HTSV

Cán sự

0986.755.984

bdtinh@vnua.edu.vn