Trang chủ > Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Văn phòng

024.6261.7503

Trưởng Ban: TS. Giang Trung Khoa

024.6261.7570

Phó trưởng Ban: TS. Vũ Văn Tuấn

024.6261.7503

Phó trưởng Ban: TS. Dương Thành Huân

024.6261.7503

Bộ phận chế độ chính sách

024.6261.7528

Bộ phận Hội trường

024.6261.7503

Bộ phận trang âm + tuyên truyền

024.6261.7503

Bộ phận lưu trữ hồ sơ

024.6261.7613

 

TT Họ và tên Nội dung phụ trách Điện thoại E-mail
1 Nguyễn Thái Sơn Quân sự, tuyên truyền trực quan 024.6261.7528 nguyensonctct@gmail.com
2 Trần Minh Đức Chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng, bảo hiểm y tế  024.6261.7528 tmduc@vnua.edu.vn
3 Dương Thị Nhung Báo chí, nhà truyền thống, website, phát thanh 024.6261.7503 duongthinhung@vnua.edu.vn
4 Chu Anh Hải Âm thanh, loa đài,
quản lý sân văn hóa sinh viên
024.6261.7503  
5 Tôn Nữ Tuyết Lan Quản lý hội trường A, hội trường B, hội trường C, văn phòng 024.6261.7503 lana1602@vnua.edu.vn
6 Trần Thị Phương Lan Văn phòng Đoàn thanh niên 024.6261.7586 ttplan@vnua.edu.vn
7 Hà Mạnh Hiếu Văn phòng Đoàn thanh niên 024.6261.7586 hieuctct@vnua.edu.vn
8 Vũ Thị Thanh Huyền Văn phòng Đảng ủy 024.6261.7513 vtthuyen@vnua.edu.vn
9 Mai Thị Thanh Tuyền Văn phòng Công đoàn 024.6261.7566 mtttuyen@vnua.edu.vn 
10 Nguyễn Thị Thu Trang Bộ phận 1 cửa, xác nhận sinh viên, giải quyết Bảo hiểm thân thể 024.6261.7528 tranghan26101990@gmail.com
11 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Quản lý hồ sơ sinh viên, kỷ luật 024.6261.7613 nthngoc.ctsv@vnua.edu.vn