Trang chủ > Chi Bộ Ban

Chi Bộ Ban

10 điểm nổi bật trong Nghị quyết về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Ngày 24 tháng 07 năm 2021 Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 22 - NQ/ĐU-BTG về Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại Học viện. Nghị quyết có những điểm nổi bật, đáng chú ý sau đây:

1. Về căn cứ ban hành Nghị quyết: Phần đầu của Nghị quyết đã nêu rõ các căn cứ để Đảng ủy Học viện ban hành Nghị quyết chuyên đề về Tăng cường phòng chống dịch covid-19 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Căn cứ thực tiễn chỉ ra rằng, cho tới nay dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước. Căn cứ pháp lý đó là việc thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tại Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23 ngày 7 tháng 2021 về việc triển thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

2. Về nỗ lực và thành quả chống dịch đã có của Học viện: Nghị quyết nhấn mạnh, cùng với toàn xã hội, phù hợp với chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền ở từng thời điểm nhất định, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai công tác phòng chống dịch; Học viện và cán bộ viên chức, người lao động và người học đã chung tay cùng chính quyền và nhân dân cả nước thực hiện phòng chống dịch COVID-19 thông qua hoạt động quyên góp ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19, giành Khu Kí túc xá C4, C5 để Hà Nội trưng dụng làm khu cách ly phòng chống dịch COVID-19,… Học viện cơ bản thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chưa có ca nhiễm COVID-19; đảng viên, CBVC và người học khỏe mạnh, cuộc sống ổn định, học tập và công tác an toàn.

3. Về phương châm phòng chống dịch của Học viện: Phương châm nhất quán của Học viện từ khi dịch covid-19 bùng phát tại Việt Nam cho tới nay là ưu tiên phòng chống gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng thủ đô, cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19. Việc Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành 01 Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 đã cho thấy rõ ưu tiên của Học viện tại thời điểm này. Trong nội dung của Nghị quyết, tất cả các phần/mục đều đề cập tới công tác phòng chống dịch gồm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện… Nội dung về công tác phòng chống dịch chiếm phần lớn dung lượng của Nghị quyết. Bên cạnh đó, Nghị quyết dành một phần đề cập tới mục tiêu, giải pháp và tổ chức để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Học viện phù hợp với tình hình thực tiễn của dịch bệnh và công tác phòng chống dịch covid-19.

 4. Xác định nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị: Phòng chống dịch covid-19 được Nghị quyết xác định là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn nên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của Học viện đó là các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của Học viện. Nghị quyết xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mỗi nhân tố này. Ngoài tổ chức đảng và chính quyền, Nghị quyết ghi nhận các tổ chức đoàn thể của Học viện gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của đoàn viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Học viện và địa phương.

5. Coi trọng vai trò của tổ chức Đảng: Nghị quyết nhấn mạnh: Đảng bộ Học viện tăng cường sự lãnh đạo toàn diện nhằm thực hiện phòng chống dịch COVID-19 chủ động, an toàn trong toàn thể đảng viên, CBVC và người học, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ của Học viện; Đảng ủy, Chi ủy chi bộ, Tổ đảng chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác tuyên truyền, theo dõi việc triển khai nghị quyết; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết trong Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể của Học viện. Như vậy, cả hệ thống tổ chức Đảng từ Tổ đảng đến Đảng ủy đều có vị trí nhất định với chức năng, nhiệm vụ phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch của Học viện.

6. Nhấn mạnh tai trò tổ chức của chính quyền: Nghị quyết chỉ rõ: Ban Giám đốc Học viện chủ trì tổ chức thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong toàn Học viện; chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp thực tiễn công tác phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu xây dựng để vừa chống dịch hiệu quả vừa phải đảm bảo tiến độ các công trình của dự án WB như đã cam kết với Bộ NN&PTNT và Ngân hàng Thế giới. Truyền thông, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, phê bình, tuyên dương, khen thưởng, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Học viện. Các đơn vị tổ chức thực hiện trực tiếp công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

7. Khẳng định vai trò của cơ quan chống dịch chuyên trách của Học viện: Đối với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Học viện, Nghị quyết nêu: Ban thực hiện chỉ đạo kịp thời, đầy đủ, sát thực tiễn, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 của Học viện; không để xảy ra tình huống bất ngờ, khó kiểm soát hoặc bùng phát dịch COVID-19 trong Học viện. Triển khai nghiêm túc việc thực hiện 5K, kiểm soát người ra vào Học viện để phòng dịch COVID-19. Phối hợp tốt với Ban quản lý khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tại KTX C4, C5 để đảm bảo sự liên thông hợp tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho CBVC, người lao động và người học của Học viện.

8. Nêu cao vai trò của cá nhân trong công tác phòng chống dịch: Con người là yếu tố quyết định mọi thành công, đối với yếu tố này, Nghị quyết chỉ ra rằng: Cán bộ viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia và địa phương, Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hướng dẫn của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Học viện. Đặc biệt, Nghị quyết đề cập tới vai trò tiền phong, gương mẫu của một số đối tượng. Cụ thể, Nghị quyết nêu: Đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu thực hiện phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với đảng viên là lãnh đạo, giảng viên, CBVC. Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19; nêu sáng kiến, giải pháp để phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông: Về nội dung này, Nghị quyết chỉ rõ: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tới đảng viên, CBVC, người lao động, người học và cộng đồng; đặc biệt, truyền thông kịp thời, sâu rộng các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của Học viện, các đóng góp của CBVC, người lao động và người học của Học viện chung tay phòng chống dịch COVID-19 với thủ đô và cả nước. Phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục CBVC, người lao động và người học thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Sử dụng có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

10. Quan tâm giám sát, kiểm tra, tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật: Không chỉ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bằng phương thức hô hào, kêu gọi, động viên… chung chung, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời cũng là giải pháp trong công tác tổ chức phòng chống dịch covid-19 được Nghị quyết nêu ra đó là công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, ngăn chặn, phê bình, tuyên dương, khen thưởng, xử lý vi phạm. Đối tượng là những tổ chức, đơn vị, cá nhân gương mẫu, đi đầu, thực hiện tốt hoặc vi phạm trong công tác phòng chống dịch của Học viện; đồng thời là những đơn vị, tổ chức, cá nhân có đóng góp đáng kể về vật chất, tinh thần và sức lực vào công tác phòng chống dịch của Học viện, của thủ đô và cả nước. Trách nhiệm thực việc công việc này thuộc chính quyền Học viện. Ngoài ra, Nghị quyết còn chỉ đạo việc các đoàn thể của Học viện đưa các chỉ tiêu tuyên truyền, thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vào tiêu chí đánh giá, khen thưởng, kỷ luật của mình.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Học viện Nông nghiệp Việt Nam


SỰ KIỆN NỔI BẬT

tin nổi bật tin nổi bật