Trang chủ > Công tác sinh viên > Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Danh sách sinh viên hưởng chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2022-2023

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 có danh sách kèm theo, bao gồm:

1. Danh sách Miễn giảm học phí: DDSV được Miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2022-2023.xlsx

2. Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập: DSSV nhận hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023.xlsx

3. Danh sách Trợ cấp xã hội: DDSV nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023.xlsx

4. Danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng hỗ trợ học tập: DDSV dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng chính sách học kỳ 1 năm học 2022-2023


SỰ KIỆN NỔI BẬT