Trang chủ > Chi Bộ Ban

Chi Bộ Ban

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập các Ban Đảng ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số ……– QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập các Ban Đảng ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 4125-QĐ/ĐUK ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập các Ban Đảng ủy và chỉ định giữ nhiệm vụ Trưởng các Ban Đảng ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1.     Ban Tổ chức Đảng ủy gồm có 06 đồng chí (danh sách kèm theo), chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng ban;

2.     Ban Chuyên môn Đảng ủy gồm có 08 đồng chí (danh sách kèm theo), chỉ định đồng chí Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng ban;

3.     Ban Tuyên giáo Đảng ủy gồm có 06 đồng chí (danh sách kèm theo), chỉ định đồng chí Phạm Bảo Dương – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng ban;

Điều 2: Các đồng chí Trưởng Ban Đảng ủy có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động toàn khóa của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 3: Các Ban hoạt động độc lập, thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và được hưởng quyền lợi theo quy chế của Đảng ủy Học viện.

Điều 4: Các đồng chí có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực ĐUK (để báo cáo);

- Ban Tổ chức ĐUK (để báo cáo);

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Các ban Đảng và VPĐU;

- Chi ủy các chi bộ trực thuộc;

- Như Điều 1; (để th/h)

- Lưu.

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC BAN CỦA ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHÓA XXX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số …. QĐ/ĐU ngày 25/7/2020)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

@vnua.edu.vn

I

Ủy Ban kiểm tra ĐU

 

 

UBKTĐU_K30

1

Đ/c Vũ Ngọc Huyên

PBT ĐU, PGĐ

Chủ nhiệm

 

2

Đ/c Giang Trung Khoa

BTCB,

Phó Trưởng Khoa CNTP

Phó Chủ nhiệm

 

3

Đ/c Nguyễn Thanh Hải

ĐUV, Phó BTCB, Phó trưởng Khoa Cơ điện

Ủy viên

 

4

Đ/c Nguyễn Công Ước

BTCB, Trưởng Ban Thanh tra

Ủy viên

 

5

Đ/c Vũ Thị Thanh Huyền

CVC, VP Đảng ủy

Ủy viên

 

II

Ban Tổ chức Đảng ủy

 

 

BTCĐU_K30

1

Đ/c Nguyễn Thị Lan 

BTĐU, GĐ

Trưởng ban

 

2

Đ/c Trần Đức Viên

Chủ tịch HĐHV

Ủy viên

 

3

Đ/c Nguyễn Công Tiệp

ĐUV, BTCB,

Chánh VPHV

Ủy viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng Ban TCCB

Ủy viên

 

5

Đ/c Lê Ngọc Tú

Phó Trưởng Ban TCCB

Ủy viên

 

6

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phó Trưởng Ban TCCB

Ủy viên

 

III

Ban Chuyên môn ĐU

 

 

BCMĐU_K30

1

Đ/c Phạm Văn Cường *

PBT ĐU, PGĐ

Trưởng ban

 

2

Đ/c Nguyễn Đức Bách

ĐUV, BTCB,

Trưởng Khoa CNSH

Ủy viên

 

3

Đ/c Bùi Trần Anh Đào

ĐUV, BTCB, Phó Trưởng Khoa Thú y

Ủy viên

 

4

Đ/c Nguyễn Viết Đăng

ĐUV, BTCB,

Trưởng Ban QLĐT

Ủy viên

 

5

Đ/c Phạm Kim Đăng

ĐUV, BTCB,

Trưởng Khoa Chăn nuôi

Ủy viên

 

6

Đ/c Nguyễn Đức Huy

ĐUV, Phó BTCB, Phó Trưởng Khoa Nông học

Ủy viên

 

 

7

Đ/c Trần Trọng Phương

ĐUV,

Phó BT phụ trách CB,

Phó Trưởng Khoa QLĐĐ

Ủy viên

 

8

Đ/c Trần Quang Trung

ĐUV, BTCB,

Phó Trưởng Ban TCKT

Ủy viên

 

IV

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

 

 

BTGĐU_K30

1

Đ/c Phạm Bảo Dương

TVĐU, PGĐ HV

Trưởng ban

 

2

Đ/c Nguyễn Tất Thắng

ĐUV, BTCB, Trưởng Ban CTCT & CTSV

Phó Trưởng ban

 

3

Đ/c Nguyễn Thị Diễn

ĐUV, BTCB, Trưởng Khoa LLCT & XH

Ủy viên

 

4

Đ/c Dương Thành Huân

Phó Trưởng Ban

CTCT & CTSV

Ủy viên

 

5

Đ/c Vũ Văn Tuấn

Phó trưởng Ban

CTCT & CTSV

Ủy viên

 

6

Đ/c Nguyễn Trọng Tuynh

Phó BT ĐTN Học viện

Ủy viên

 

V

Văn phòng Đảng ủy

 

 

vpdanguy

1

Đ/c Vũ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên chính

Ban CTCT & CTSV

Chuyên viên

 

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT

tin nổi bật tin nổi bật