Trang chủ > Công tác sinh viên > Sinh viên đang học

Sinh viên đang học

Thông báo tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 1916/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo

 

Căn cứ vào nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn như sau:

1.   Thời gian tổ chức (dự kiến):

Trong tháng 11/2023, mỗi lớp tổ chức trong 03 ngày.

2.   Địa điểm tổ chức

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội)

3.   Đối tượng tham gia

Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo).

Ưu tiên hỗ trợ sinh viên thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên trong gia đình là người có công với cách mạng; sinh viên là người khuyết tật.

4.   Nội dung bồi dưỡng, tập huấn

Khởi nghiệp sáng tạo, vai trò của đổi mới sáng tạo trong học tập rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp. Cung cấp các kỹ năng xây dựng, hình thành tinh thần khởi nghiệp và tinh thần doanh nhân xã hội bằng phương pháp học tập thông qua trải nghiệm; Trang bị cho sinh viên kiến thức về mô hình kinh doanh, kiến thức triển khai xây dựng dự án khởi nghiệp, maketing, gọi vốn, lập dự toán tài chính; Cung cấp kiến thức chuyên môn về khởi nghiệp, lập nghiệp đối với lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp và các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khác; Tăng cường năng lực rèn luyện kỹ năng phát hiện các vấn đề của cộng đồng, địa phương, biết vận dụng kiến thức khoa học giải quyết vấn đề, tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội.

5. Quyền lợi sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức cơ bản về lĩnh vực khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp cần thiết;

- Được hỗ trợ 100% tiền học phí, tài liệu, văn phòng phẩm học tập;

- Được hưởng kinh phí hỗ trợ: 150.000 đồng/sinh viên/ngày (khi tham gia tập huấn đầy đủ đúng giờ);

- Được nhận chứng nhận tham gia khóa tập huấn.

6. Hình thức đăng ký

Để được tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn, sinh viên đăng ký theo một trong hai hình thức sau:

Đăng ký trực tiếp: Phòng 101 – Nhà Hành chính (Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên) trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Đăng ký trực tuyến:  https://forms.office.com/r/kVCqeJQieD

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ông: Trần Minh Đức – Chuyên viên Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên

Số điện thoại: 024.6261.7528                    Email: tmduc@vnua.edu.vn

 

Nơi nhận:

- ĐU-HĐHV (để b/c);

- BGĐ HV (để t/h);

- SV thuộc các đối tượng như mục 3 (để t/h);

- Lưu VT, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên


SỰ KIỆN NỔI BẬT