Trang chủ > Công tác chính trị > Công tác Đảng và Đoàn thể

Công tác Đảng và Đoàn thể

Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học Công nghệ năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

__________________

Số: 35/TB- KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

  

THÔNG BÁO

V/v: Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học Công nghệ năm 2019 

 

 Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 9 năm “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam - 18/5”, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát động cuộc thi đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học và tổ chức Hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam –hội nhập và Phát triển”

Để tiến tới tổ chức Hội nghị, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tới các đơn vị về việc chuẩn bị và tham gia Hội nghị như sau:

I.    Thời gian: 

1. Phát động cuộc thi đề xuất ý tưởng nghiên cứu trong toàn đơn vị từ ngày 10 -23/5/2019.

2. Hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam –hội nhập và Phát triển”: dự kiến 28/5/2019

II. Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

III. Mục đích:

Tuyên truyền, khuyến khích và khích lệ tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học với nhà khoa học và sinh viên;

- Lựa chọn được những công trình tiêu biểu của sinh viên để đi tham dự các giải thưởng SVNCKH;

- Biểu dương thành tích xuất sắc của nhà khoa học và sinh viên trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng NCKH và đào tạo trong Học viện.

IV. Đối tượng tham gia:

Các nhà khoa học và sinh viên  trong toàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam

V. Hình thức tổ chức:

1. Cuộc thi đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học và hội nghị tại các đơn vị:

- Ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm KHCN có thể thương mại hóa,áp dụng vào sản xuất của các nhà khoa học (mẫu 1);

- Ý tưởng sáng tạo cho kết quả công bố trên các tạp chí quốc tế (mẫu 2)

- Ý trưởng sáng tạo KHCN của sinh viên (mẫu 3)

- Thành lập Hội đồng khoa học (ít nhất 5 thành viên) đánh giá xét chọn các ý tưởng sáng tạo KHCN của các nhà khoa học, sinh viên NCKH.

Sau khi kết thúc cuộc thi yêu cầu các đơn vị gửi các ý tưởng xuất sắc nhất về Ban KH&CN.

2. Hội nghị: “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam –hội nhập và Phát triển”

+ Vòng chung khảo cuộc thi ý tưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019

- Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học giảng viên, sinh viên NCKH, ý tưởng sáng tạo KHCN để trình bày tại Hội nghị ngày 28/5/2019

- Công trình tiêu biểu của các nhà khoa học trẻ, sinh viên NCKH, ý tưởng sáng tạo KHCN.

+ Tiểu ban 1: Ý tưởng sáng tạo KHCN của các nhà khoa học năm 2019

+ Tiểu ban 2: Ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên

+ Tiểu ban 3: 10 công trình tiêu biểu của sinh viên

3. Tiêu chí đánh giá

1. Ý tưởng sáng tạo KHCN của các nhà khoa học: Ý tưởng nghiên cứu cần đáp ứng các tiêu chí: Tính sáng tạo và cơ sở khoa học; Tính thực tiễn và khả thi; Tính an toàn cho môi trường; Khả năng phổ biến; khả năng duy trì; Tính pháp lý; và hình thức thực hiện;.

Sản phẩm dự kiến yêu cầu phái đạt (ý tưởng có thể hướng tới ít nhất 1 trong 2 dạng sản phẩm)

Sản phẩm dạng 1:

Sản phẩm KHCN có thể thương mại hóa, đăng ký độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; Tiến bộ kỹ thuật được công nhận cấp Bộ và chuyển giao cho doanh nghiệp

Sản phẩm dạng 2:  Bài báo công bố quốc tế (có chỉ số IF≥0.3)

4. Ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên

- Ý tưởng có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học;

VI. Giải thưởng

* Giải thưởng với Ý tưởng sáng tạo KHCN của nhà khoa học.

-  Cơ cấu giải thưởng: 03 giải nhất, 04 giải nhì, 05 giải ba và 05 giải khuyến khích.

- Giải thưởng gồm: Giấy khen của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tiền thưởng theo quy định.

- Học viện sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài cho các ý tưởng có tính khả thi nhất theo các mức hỗ trợ: 100%, 70% và 50% kinh phí thực hiện.

*Giải thưởng công trình sinh viên NCKH:

- Cơ cấu giải thưởng: 03 giải nhất, 04 giải nhì, 05 giải ba và giải khuyến khích.

- Giải thưởng gồm: Giấy Khen của Giám đốc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và tiền thưởng theo quy định

Ghi chú: Trường hợp các ý tưởng sao chép sẽ bị tước quyền tham gia cuộc thi, bị xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện.

Ban Giám đốc đề nghị các đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch và tổ chức các nội dung theo thông báo này xong trước ngày 23/5/2019.

Các đơn vị sau khi tổ chức hội nghị khoa học tại các đơn vị đề nghị nộp báo cáo kết quả cuộc thi,  đề cử các ý tưởng điển hình của các đơn vị về Ban Khoa học và Công nghệ trước 17 giờ 00 ngày 25/5/2019.

Địa chỉ liên hệ:

Ban khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điện thoại: (04)62.6177.557.

Email: pqlkh@vnua.edu.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,KHCN, (VTXB );

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Huỳnh Thanh Phương


SỰ KIỆN NỔI BẬT