Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập

Danh sách điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024 và sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024

Danh sách điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024 và
sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-HVN ngày 29 tháng 3 năm 2024 về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên từ năm học 2023-2024;

Ban CTCT&CTSV thông báo:

Trân trọng thông báo!


SỰ KIỆN NỔI BẬT