Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập

QUYẾT ĐỊNH V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Đợt 1)
 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-HVN ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên từ năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 714 sinh viên bậc đại học hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo.

Điều 2. Tổng số tiền Học bổng khuyến khích học tập: 5.748.300.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng chẵn./.)

Điều 3. Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


SỰ KIỆN NỔI BẬT