Trang chủ > Công tác sinh viên > Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1950/QĐ-HVN

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

                                                              QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho 306 sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Danh sách sinh viên và số tiền hỗ trợ chi phí học tập được ghi trong bản danh sách kèm theo (https://bitly.vn/474k).

            Điều 2. Tổng số tiền hỗ trợ chi phí học tập:  1.276.020.000 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.)

            Điều 3. Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&CTSV, Tmduc(3)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường


SỰ KIỆN NỔI BẬT