Trang chủ > Công tác sinh viên > Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Quyết định Trợ cấp xã hội cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1951/QĐ-HVN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Trợ cấp xã hội cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 và Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp trợ cấp xã hội cho 827 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ hính quy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo (https://bitly.vn/474m).

Điều 2. Tổng số tiền trợ cấp xã hội: 603.240.000 đồng     

(Bằng chữ: Sáu trăm linh ba triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)

Điều 3. Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&CTSV, Tmduc(3)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường


SỰ KIỆN NỔI BẬT