Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ

Thông báo xét Học bổng tài trợ năm học 2019-2020

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019-2020: 

1. Học bổng Kitano năm học 2019-2020: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/xet-cap-hoc-bong-kitano-nam-hoc-2019-2020-34795.html (Đang xét duyệt)

2. Học bổng Cargill năm học 2019-2020: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/nop-ho-so-xet-duyet-hoc-bong-cargill-nam-hoc-2019-2020-34796.html (Done)

3. Học bổng Đạm Cà Mau năm học 2019-2020: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/nop-ho-so-xet-duyet-hoc-bong-dam-ca-mau-nam-hoc-2019-2020-34797.html (Đang xét duyệt)

4. Học bổng Đức Thành năm học 2019-2020: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/nop-ho-so-xet-duyet-hoc-bong-duc-thanh-nam-hoc-2019-2020-34798.html (Đang xét duyệt)

5. Học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc năm học 2019-2020: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/nop-ho-so-xet-duyet-hoc-bong-tieu-vinh-ngoc-nam-hoc-2019-2020-34907.html (Đang xét duyệt)

6. Học bổng CP Việt Nam

7. Học bổng Bảo Việt

8. Học bổng Agribank

9. Học bổng Vietinbank

10. Học bổng MBBank

11. Học bổng Nguyễn Trường Tộ: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/nop-ho-so-xet-duyet-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2019-2020-34906.html (Đang thu hồ sơ)

12. Học bổng AeonMall

13. Học bổng Japfa

14. Học bổng Monsanto

15. Học bổng Korcham

16. Học bổng Viettel

17. Học bổng Marphavet

18. Học bổng Buntaphan

19. Học bổng Tino miền Bắc

20. Học bổng Orion: http://ctsv.vnua.edu.vn/le-trao-thiet-bi-nghien-cuu-va-trao-hoc-bong-cua-tap-doan-orion-han-quoc-404.html

21. Học bổng Tâm Minh Đường: http://ctsv.vnua.edu.vn/thong-bao-xet-chon-hoc-bong-tam-minh-duong-danh-cho-tan-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020-410.html

................


SỰ KIỆN NỔI BẬT